Obchodní podmínky webové aplikace daywork.cz

 1. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ SLUŽEB

  1. Klienti jsou povinni předat Daywork podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí elektronického systému Daywork, pokud není dohodnuto jinak.
  2. V případě využití elektronických systémů Daywork pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny na žádost ve veřejných částech elektronického systému Daywork nejpozději do dvaceti-čtyř (24) hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části elektronických systémů daywork Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), pak jsou informace zobrazeny na elektronickém systému daywork po ověření této nové registrace Klienta, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální Služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje Daywork zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.
  3. Daywork si v rámci poskytování svých Služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního sdělení Klienta, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování elektronického systému Daywork spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce.
  4. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.
  5. Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje Daywork započetí s plněním služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Daywork povinen zahájit poskytování služby. Daywork si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se smlouvou.
  6. Vyžaduje-li to příslušný elektronický systém Daywork, je Klient povinen se před započetím poskytování služeb ze strany Daywork zaregistrovat do příslušného elektronického systému. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty.
  7. Klient má právo v příslušném elektronickém systému Daywork dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s Daywork dle možností zpřístupněných ze strany Daywork v daném elektronickém systému Daywork.
  8. Každá jednotlivá pozice bude ze strany Daywork prezentována službou po sjednanou dobu. Daywork zobrazí pozici nejpozději do dvaceti-čtyř (24) hodin od okamžiku vložení Klientem do elektronického systému Daywork.
  9. Klient je povinen využívat služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.
 2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SLUŽEB

  1. V případě, že služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:
   1. je povinen využívat služeb Daywork výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů,
   2. nesmí zprostředkovávat služby svým jménem,
   3. nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím elektronického systému Daywork, především Zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím elektronického systému daywork,
   4. je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob,
   5. je oprávněn užít jakékoli obchodní značky daywork pouze s předchozím písemným souhlasem daywork.
  2. Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na elektronickém systému Daywork označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu VOP, rozhoduje výhradně Daywork.
  3. Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením smlouvy.
 3. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

  1. Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci elektronického systémů Daywork je chráněn přihlašovacími údaji.
  2. Klient není oprávněn:
   1. zpracovávat automatizovaně data v elektronickém systému Daywork ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze daywork nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy;
   2. pokoušet se přistupovat do částí elektronického systému Daywork, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Daywork přístup;
   3. jinak užívat elektronický systémy Daywork v rozporu s účelem Smlouvy.
  3. Klient je povinen:
   1. oznámit Daywork veškeré bezpečnostní nedostatky elektronického systému Daywork, který se při jejich užívání dozvěděl;
   2. zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení Dayworku.
  4. Klient je rovněž povinen:
   1. zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci elektronického systému Daywork a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;
   2. zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám;
   3. chránit přihlašovací údaje, a
   4. zabránit zneužití přihlašovacích údajů.
  5. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Daywork. Daywork nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.
 4. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ, ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

  1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Daywork.
  2. Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
   1. jejichž zveřejnění je Daywork oprávněna anebo povinna v souvislosti se Smlouvou;
   2. které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
   3. které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy;
   4. které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky);
   5. k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana druhé Straně výslovný souhlas.
  3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.
  4. Daywork se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Daywork se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.
  5. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Daywork, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Daywork.
  6. Daywork je povinen zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Daywork bere na vědomí, že je povinnen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.
 5. SMLOUVA

  1. Daywork přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení Daywork.
  2. Objednávky Klienta na služby přijímá Daywork především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný na stránkách daywork. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které daywork umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.
  3. Daywork si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
   1. ji podal Klient, který v minulosti porušil své povinnosti ze Smlouvy;
   2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou daywork;
   3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.
  4. Nedojde-li k odmítnutí objednávky, zahájí Daywork poskytování služeb podle údajů uvedených v objednávce. V případě, že na objednávce není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.
  5. Smlouva je uzavřena:
   1. uzavřením písemné smlouvy v případech, kdy se na tom strany dohodnou nebo to Daywork požaduje;
   2. potvrzením objednávky Klienta, pokud o takové potvrzení Klient výslovně požádal;
   3. konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb v souladu s objednávkou Klienta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah smlouvy.
  6. Klient uzavřením smlouvy souhlasí:
   1. s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
   2. s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a elektronickým systémem Daywork;
   3. s obsahem smlouvy, a Produktových podmínek příslušné Služby.
 6. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

  1. Daywork zpřístupňuje elektronický systém daywork a služby ve 2 případech ze tří za úplatu, některé části služeb mohou být poskytovány bezúplatně.
  2. Za poskytnuté služby uhradí Klient Dayworku cenu dle ceníku služeb Daywork platného ke dni doručení objednávky Daywork.
  3. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury). V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vystaví Daywork Klientovi fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná desátý (10.) den ode dne vystavení, pokud není Stranami prokazatelně dohodnuto jinak.
  4. Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně Daywork.
  5. Daywork si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením úplatku ve stanovené výši a stanoveným způsobem.
  6. V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než deset (10) kalendářních dnů, je Daywork oprávněn přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Daywork. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.
  7. Klient souhlasí s vystavením dokladu (faktury) v elektronické podobě.
 7. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

  1. Smlouva uzavřená mezi Daywork a Klientem zaniká:
   1. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;
   2. odstoupením od Smlouvy
   3. dohodou Daywork a Klienta.
  2. V případě, že Smlouva zanikne v důsledku odstoupení Daywork od Smlouvy
  3. V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude Daywork oprávněn požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
  4. Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.
  5. Společnost Daywork je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.
  6. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.
 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Daywork je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:
   1. podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),
   2. Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Daywork; Strany výslovně sjednávají, že Daywork je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy;
   3. Klient poškozuje dobré jméno Daywork nebo jejích obchodních značek;
   4. Klient požaduje prezentování informací na elektronických systémech Daywork které jsou v rozporu se zákonem
   5. Daywork zjistí u odpovědních systémů Klienta závady;
   6. Klient podstatně poruší Smlouvu.
  2. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Daywork. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností Daywork, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany Daywork po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.
  3. Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.
 9. NÁHRADA ÚJMY - REKLAMACE

  1. V případě vadného plnění ze strany Daywork, se Strany dohodly, že Daywork:
   1. poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo
   2. poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.
  2. Daywork neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Daywork. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Daywork. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Daywork, je Daywork povinen bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Daywork pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.
  3. Odpovědnost Daywork za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Daywork v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. Daywork není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.