Podmínky užívání webové aplikace daywork.cz

I. Úvodní ustanovení a základní pojmy

 • Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) užívání webové aplikace daywork.cz (dále jen „webová aplikace“) vydala obchodní společnost Daylight s.r.o., IČ: 03164632, se sídlem Rybalkova 280/41, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná pod sp. zn. C 228118 u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“), a to jednak za účelem úpravy základních vztahů mezi osobami v postavení zaměstnavatelů či jiném obdobném postavení (dále jen „zaměstnavatel“), které mají zájem o zprostředkování kontaktu s koncovými uživateli webové aplikace, kteří mají potencionální zájem o získání práce či zaměstnání u zaměstnavatele (dále jen „zaměstnanec“), a dále za účelem úpravy vztahů mezi provozovatelem, zaměstnancem a zaměstnavatelem a též i za účelem stanovení práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele ve vztahu k webové aplikaci.
 • Webová aplikace slouží ke zprostředkování zaměstnání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pro vyloučení pochybností provozovatel prohlašuje, že zaměstnáním, zaměstnancem, zaměstnavatelem apod. se nemyslí jen pojmy ve smyslu zákoníku práce, ale jakékoli jiné právní vztahy vykonávané jinak než na základě zákoníku práce. Provozovatel není agenturou práce ve smyslu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.
 • Uživatelem se rozumí: zaměstnanec a/nebo zaměstnavatel současně.
 • Užíváním webové aplikace se rozumí: procházení, čtení a zápis dat a údajů na / z / do webové aplikace.
 • Uživatelským účtem se rozumí: komplexní soubor údajů, který vzniká na základě registrace zaměstnance (dále jen „zaměstnanecký účet“) či zaměstnavatele („zaměstnavatelský účet“) ve webové aplikaci, prostřednictvím kterého uživatel může plnohodnotně užívat webovou aplikaci. Součástí účtu je seskupení osobních údajů uživatele zanesených uživatelem, provozovatelem nebo webovou aplikací do účtu.
 • Službami se rozumějí: veškeré služby nabízené provozovatelem uživatelům prostřednictvím webové aplikace.

II. Registrace uživatele

 • Uživatel se musí před zahájením užívání webové aplikace zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného ve webové aplikaci a vytvořit tak svůj uživatelský účet. Osobní údaje je uživatel povinen uvést správně, úplně a pravdivě. Uživatel je oprávněn do svého uživatelského účtu uvádět pouze vlastní osobní údaje. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet; bude-li jich mít více, provozovatel je oprávněn ostatní uživatelské účty zrušit. Vytvoření uživatelského účtu a užívání webové aplikace uživatelem je bezplatné.
 • Zrušení uživatelského účtu je bezplatné a uživatel je oprávněn jej učinit kdykoliv. Zrušením uživatelského účtu dojde k vymazání všech dat a údajů vložených uživatelem do webové aplikace a dále k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného uživatelem provozovateli během registrace.
 • Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje do uživatelského účtu třetí osobě, uživatel je oprávněn užívat uživatelský účet pouze osobně, zaměstnavatel však i prostřednictvím k tomu pověřených dalších osob. V případě, že uživatel přihlašovací údaje ztratí nebo zapomene, provozovatel mu je znovu zašle na uživatelův email uvedený v uživatelském účtu, případně mu vygeneruje přihlašovací údaje nové.

III. Užívání webové aplikace a služeb

 • Fungování webové aplikace a princip poskytování jednotlivých služeb je uveden v příslušných částech webové aplikace.
 • Užívání některých služeb může provozovatel podmínit založením platného uživatelského účtu. Služby jsou uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud provozovatel výslovně nestanoví jinak.
 • Uživatelský účet má provozovateli a uživatelům poskytovat základní údaje o ostatních uživatelích, zejm. o znalostech, dosaženém vzdělání, získané praxi, jazykových schopnostech zaměstnanců, a dále o charakteru a činnostech zaměstnavatelů, povaze a podmínkách jimi nabízeného zaměstnání apod. Zaměstnanecký účet má potenciálním zaměstnavatelům poskytovat přehled o informacích vztahujících se k zaměstnanci. Některé údaje, které uživatel uvede do svého uživatelského účtu, mohou být zobrazeny veřejně (jiným zaměstnancům, zaměstnavatelům, jiným třetím osobám). O tom, které údaje, jakým způsobem a komu se zobrazují, rozhoduje provozovatel. Zobrazení některých údajů, uvedených v uživatelském účtu, se může projevit se zpožděním. Provozovatel může po uživateli vyžadovat vyplnění některých údajů (povinné údaje) jako podmínku pro vytvoření nebo další existenci uživatelského účtu.
 • Provozovatel má právo upravit, vymazat či znepřístupnit jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující údaje neslučitelné s účelem webové aplikace, nebo který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, který je zjevně nepravdivý nebo zavádějící atd. O využití tohoto práva není provozovatel povinen uživatele informovat ani si od něj vyžádat souhlas.
 • Uživatel nemá na užívání webové aplikace právní nárok. Provozovatel má právo zamezit užívání webové aplikace kterýmkoli uživatelem, a to zejména tehdy, pokud uživatel: uživatelský účet dlouhodobě neužívá; uživatelský účet zneužívá; uživatelský účet užívá takovým způsobem, že tím webovou aplikaci nebo server, na kterém je webová aplikace umístěna, přetěžuje, poškozuje, ohrožuje, blokuje atd.; opakovaně nebo podstatně porušil tyto podmínky; pokouší se nebo provádí automatické nebo hromadné čtení / kopírování obsahu webové aplikace; založil uživatelský účet na základě nepravdivých či hrubě zkreslených údajů.

IV. Odpovědnost za obsah informací

 • Uživatel je oprávněn prostřednictvím webové aplikace prezentovat pouze takové údaje, které nemohou způsobit oprávněnou újmu provozovateli ani jakékoli třetí osobě, údaje pravdivé a úplné, nevzbuzující klamavou představu o jejich skutečném významu. V této souvislosti je provozovatel oprávněn po uživateli vyžadovat doplnění, nebo úpravu uživatelem uvedených údajů, případně odpovídající vysvětlení.
 • Za obsah údajů uvedených v uživatelském účtu je odpovědný uživatel.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn uchovávat jednotlivé údaje z uživatelského účtu a informace s nimi související a též s nimi dále nakládat. Provozovatel je oprávněn takto získané údaje použít a uchovávat i pro případ vzniku sporu mezi uživatelem a provozovatelem, týkajícího se porušování těchto podmínek.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje poskytnuté provozovateli prostřednictvím uživatelského účtu mohou být zpřístupněny potenciálním zaměstnavatelům.
 • Provozovatel má právo bez předchozího upozornění uživatele odmítnout (smazat, odstranit, zablokovat, upravit aj.) zveřejnění jakéhokoli údaje, který je: v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy; údajem se sexuálním podtextem; údajem v rozporu se zvyklostmi obvyklými pro vyplnění konkrétních formulářů; údajem o třetí osobě, zjevně uvedeným bez souhlasu či vědomí této třetí osoby, či údajem zjevně nepravdivým; údajem způsobilým poškodit dobré jméno provozovatele nebo jakékoli třetí osoby. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah zde uvedených údajů, je oprávněn upozornit uživatele na rozpor jeho jednání s podmínkami a požadovat na uživateli okamžitou nápravu.

V. Užívání cookies

 • Pro správné fungování webové aplikace provozovatel používá souborů cookies; soubory cookies jsou používány zejména za těmito účely: udržení uživatelské relace (pro rozlišení jednotlivých uživatelů a zobrazování relevantních údajů); základní nastavení webové aplikace i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek.
 • Webová aplikace též může obsahovat cookies třetích stran, které provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a užívání webové aplikace jejími uživateli (např. Google Analytics; Google AdWords; Visual Website Optimizer; konverzní kódy Sklik;a jiné)
 • Používání cookies si uživatel může nastavit ve svém prohlížeči; takto provedené individuální nastavení však může mít vliv na správnou funkci webové aplikace.

VI. Odpovědnost provozovatele

 • Přístup k uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím heslem, které je uživatel povinen chránit před zneužitím. Za zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu, způsobené jejich špatnou ochranou ze strany uživatele, provozovatel nenese odpovědnost, a to ani vůči uživateli samotnému, ale ani vůči jakékoli jiné třetí osobě.
 • Provozovatel žádnému uživateli neodpovídá za to, že prostřednictvím webové aplikace nalezne vhodnou pracovní příležitost, pracovní poměr ani jiný obdobný poměr, resp. nalezne vhodného zaměstnance / pracovníka.
 • Provozovatel žádnému uživateli ani třetí osobě neodpovídá za správnost, pravdivost či úplnost údajů uvedených jiným uživatelem v jeho uživatelském účtu či kdekoli ve webové aplikaci. Provozovatel neodpovídá za porušení zákonné ani smluvní povinnosti uživatele vůči jinému uživateli či třetí osobě (např. za neúčast zaměstnance na sjednané brigádě, za vyplacení mzdy zaměstnavatelem zaměstnanci aj.).
 • Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou uživateli či jakékoli třetí osobě vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technická zařízení provozovatele. Provozovatel neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce poskytované zaměstnavateli. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných ve webové aplikaci a osobě, která se těmito údaji řídí, neposkytuje žádnou záruku za škodu z nich vzniklou.

VII. Práva k webové aplikaci a jejímu obsahu

 • Vlastníkem webové aplikace a jejího obsahu (databáze) je provozovatel. Uživatel nemá k  webové aplikaci žádná vlastnická práva.
 • Veškerý obsah webové aplikace podléhá ochraně podle příslušných právních předpisů týkajících se práva duševního a průmyslového vlastnictví a je vlastnictvím provozovatele, případně poskytovatelů příslušných licencí. Z práv autorských má uživatel pouze práva osobnostní, práva majetková v plném rozsahu přecházejí na provozovatele. V případě zrušení uživatelského účtu budou veškeré údaje o uživateli smazány; to neplatí v případě, že důvodem zrušení uživatelského účtu bylo porušování těchto podmínek uživatelem.
 • Uživatel není oprávněn užívat webovou aplikaci jinak než pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah webové aplikace rozšiřovat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu webové aplikace.
 • Uživatel je oprávněn užít údaje z webové aplikace, kterých není autorem, pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí žádným způsobem rozšiřovat ani reprodukovat.

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel jakožto správce a zpracovatel osobních údajů je povinen osobní údaje zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Osobní údaje, zpracováváme v registračním procesu. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail), ostatní údaje uchazeči volitelně uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom takové dodatečné údaje výslovně požadovali, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.
 • Jmenovitě dochází ke zpracování zejména těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, pohlaví, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy a konfekční údaje. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

Proč používáme osobní údaje

 • Pro kontakt a interakci s brigádníky
 • Pro správu a zlepšení operací
 • Pro spárování vhodných pracovních nabídek
 • Pro vytváření statistik pro vnitřní účely

Sdílení osobních údajů

 • Kontaktní údaje neposkytujeme jiné osobě, než zaměstnavateli řádně registrovanému ve webové aplikaci u kterého projevíte zájem o brigádu či mu napíšete zprávu. Až v ten moment firma dostane přístup k uživatelskému profilu. E-mailová adresa a telefonní kontakt (nepovinný údaj) se zobrazí zadavateli brigády v momentě kdy byla na brigádě potvrzena účast, aby zaměstnavatel mohl lépe kontaktovat brigádníka.

Právo na opravu

 • Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Zrušení účtu vymazání osobních údajů

 • Uživatel může kdykoli svůj účet trvale smazat. Smazáním profilu dojde k odstranění a vymazání všech osobních údajů a údajů v profilu. Data dále nikde neukládáme.

Ostatní ujednání

 • Provozovatel veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb uživateli, zpracovává na základě jeho výslovného souhlasu uděleného uživatelem provozovateli při vytváření uživatelského účtu. Provozovatel je oprávněn požadovat po uživateli jakožto subjektu údajů ověření správnosti poskytnutých osobních údajů.
 • Provozovatel je oprávněn nabízet zaměstnanci služby a produkty zaměstnavatelů či jiných osob na základě údajů, které zaměstnanec uvedl ve svém zaměstnaneckém účtu. Informace o zaměstnanci provozovatel neposkytne jiné osobě, než zaměstnavateli řádně registrovanému ve webové aplikaci.
 • Provozovatel je oprávněn nabízet zaměstnavateli poptávky vložené či požadované zaměstnanci na základě údajů, které zaměstnavatel uvedl ve svém zaměstnavatelském účtu.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje obsažené ve webové aplikaci jsou ze strany provozovatele dále zpracovávány a mohou být využívány i pro vytváření analýz a statistik. Za předpokladu zachování anonymity uživatele mohou být výsledky takového zpracovávání využívány pro další potřeby provozovatele.
 • Správcem osobních údajů je Daylight s.r.o., IČO 03164632
 • V případě jakýchkoliv dotazů náš můžete kontaktovat přes webový portál kontakt a podpora

IX. Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli měnit nebo doplňovat. O případné změně nebo doplnění podmínek provozovatel uživatele vhodným způsobem vyrozumí.
 • Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.